Takut dan Khawatir Terhadap Allah Termasuk Sebab Diampuni Nya Dosa

Dari Rib'i bin Hirasy berkata : "Uqbah bin 'Amr berkata kepada Hudzaifah : "Tidakkah kamu bercerita kepada kami sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah saw. ?" Ia menjawab : "Sesungguhnya sava mendengar beliau bersabda : "Sesungguhnya apabila Dajjal keluar, maka ia membawa air dan api". Adapun sesuatu yang dipandang oleh manusia bahwa sesuatu itu api maka sesungguhnya sesuatu itu air dingin, dan sesuatu vang dipandang oleh manusia bahwa sesuatu itu air maka sesungguhnva sesuatu itu api yang membakar. Barangsiapa di antaramu yang menjumpai, maka hendaklah ia menempatkan diri pada rang dipandang bahwa sesuatu itu api, karena sesungguhnya dia adalah air dingin (sejuk)". Hudzaifah berkata . "Saya mendengar beliau bersabda: "Sesungguhnya ada seorang laki-laki sebelum kamu didatangi oleh malaikat untuk mencabut ruhnya, lalu ditanyakan kepadanya : "Apakah kamu mengetahui kebaikanmu?". Ia menjawab : "Saya tidak tahu". Dikatakan kepadanya : "Lihatlah". Ia berkata : "Saya tidak tahu sesuatu, hanya saja pernah berbai'at kepada manusia di dunia, dan aku membalas mereka lalu saya memberi tangguh kepada orang kaya dan membebaskan kepada orang yang kesulitan. "Lalu Allah memasukkannya ke sorga". Ia berkata : "Saya mendengar beliau bersabda : "Sesungguhnya seorang laki­laki hampir meninggal. Ketika ia putus asa terhadap hidupnya, ia berpesan kepada keluarganya : "Apabila saya mati, maka kumpulkanlah kayu bakar yang banyak dan nyalakanlah api padanya, sehingga apabila api itu telah membakar daging dan tulangku, maka ambillah dan tumbuklah. Kemudian carilah hari yang berangin keras dan taburkanlah ke sungai". Maka mereka melaksanakannya, lalu Allah menghimpunnya dan bertanya kepadanya: "Kenapakah kamu perbuat itu semua ?" Ia menjawab : "Karena takut kepadaMu" maka Allah mengampuninya. Uqbah bin Amr berkata : "Saya mendengar beliau menyabdakan hal itu dan orang tersebut tukang gali". (Hadits ditakhrij oleh Bukhari).Dari 'Uqbah bin Abdul Ghafir dari Abu Sa'id Al Khudri ra. dari Nabi saw. bahwasanya seorang yang sebelummu diberi kenikmatan harta oleh Allah. Ketika ia akan meninggal ia berkata kepada anak-anaknya : "Aku ini ayah macam apa bagimu ?". Mereka menjawab : "Ayah yang terbaik". Ia berkata : "Sesungguhnya saya tidak pernah berbuat baik, apabila aku meninggal maka bakarlah sava, kemudian hancur luluhkan dan taburkanlah pada hari yang berangin kencang". Maka mereka melakukannya. Lalu Allah Azza wa jalla menghimpunnya dan berfirman : "Apakah yang membebani kamu ?" Ia menjawab : "Takut kepadaMu". Maka Allah memberikan rahmatNya". (Hadits ditakhrij oleh Bukhari).

Dari Rib'i bin Hirasy berkata : "Uqbah bin Amr A1 Anshari berkata kepada Hudzaifah : "Tidakkah kamu bercerita kepada kami akan sesuatu yang kamu dengar dari Nabi saw. ?" Ia menjawab : "Saya mendengar beliau bersabda : "Sesungguhnya seseorang yang hampir mati, ketika ia putus asa dari hidup ia berpesan kepada keluarganya : "Apabila saya mati maka kumpulkanlah kayu yang banyak untukku. Kemudian nyalakan api, sehingga apabila api itu telah memakanku (membakarku) dan terus sampai ke tulangku maka ambillah dan tumbuklah dan tebarkanlah di dalam sungai pada hari yang panas atau hari yang berangin. Lalu Allah menghimpunnya dan berfirman : "Kenapakah kamu memperlakukan ini ?" Ia menjawab : "Karena takut kepadaMu". Maka Dia mengampuninya". (Hadits ditakhrij oleh Bukhari).

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw, beliau bersabda : "Ada seseorang yang keterlaluan terhadap dirinya. Ketika menjelang mati ia berkata kepada anak-anaknya : "Jika saya mati bakarlah saya, remukkanlah saya kemudian taburkanlah saya di angin. Demi Allah jika Tuhanku mampu terhadapku niscaya Dia menyiksaku dengan siksaan yang tidak ditimpakan kepada orang lain". Ketika ia meninggal, hal itu dilaksanakan terhadapnya. Tiba-tiba ia dapat berdiri (setelah dihidupkan lagi) lalu Allah berfirman : "Apakah yang mendorongmu untuk berbuat demikian itu ?" Ia menjawab : "Wahai Tuhanku, yang mendorong adalah ketakutanku kepadaMu". Lalu Allah mengampuninya". Selain Abu Hurairah berkata : "Takut kepadaMu wahai Tuhan-ku" (Hadits di takhrij oleh Bukhari).

Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda : "Seorang laki-laki yang tidak pernah berbuat kebaikan berkata : "Apabila ia meninggal maka bakarlah ia dan tebarkanlah separohnya di lautan, maka demi Allah jika Allah mampu atasnya niscaya Dia menyiksanya yang tidak pernah ditimpakan kepada seseorangpun di dunia. Maka Allah memerintahkan kepada lautan lalu mengumpulkan apa yang ada didalamnya, dan memerintahkan daratan lalu mengumpulkannya. Kemudian Allah berfirman : "Kenapakah kamu berbuat (demikian) ?". Ia menjawab : "Karena takut kepadaMu sedang Kamu lebih mengetahui" maka Dia mengampuninya". (Hadits ditakhrij oleh Bukhari).

Dari Abu Said ra. dari Nabi saw. bahwasanya belaiu menuturkan seorang laki-laki yang telah lampau atau or­ang yang sebelummu mengatakan suatu perkataan yakni ia diberi anak dan harta benda oleh Allah. Ketika-mati hampir tiba, ia berkata kepada anak-anaknya : "Ayah macam apa saya ini bagimu ?". Mereka menjawab : "Sebaik­baik ayah". Ia-berkata : "Sesungguhnya ia tidak menyimpan atau menanam kebaikan di sisi Allah. Jika Kuasa atasnya niscaya Dia menyiksanya. Maka perhatikanlah.
Jika saya mati maka bakarlah saya, sehingga bila saya telah menjadi arang (abu) lumatkanlah saya, atau ia berkata : "Hancurkanlah saya. Jika ada hari yang berangin ribut, taburkanlah saya- padanya". Nabi saw. bersabda : "Ia mengambil perjanjian mereka atas yang demikian itu. Demi Tuhanku, mereka melaksanakannya kemudian menaburkan pada hari yang berangin ribut".
Allah Azza wa Jalla berfirman : "Jadilah" tiba-tiba ia menjadi seorang yang berdiri, lalu Allah berfirman : "Hai hambaKu apakah yang mendorongmu untuk melakukan apa vang telah kamu lakukan itu ?". Ia menjawab : Takut kepadaMu atau untuk berpisah dari padaMu". Beliau bersabda : "Ketika Tuhan bertemu dengannya, Dia memberikan rahmat". Beliau bersabda pada lain kali : "Dia tidak menjumpainya selain dengan rahmat". (Hadits ditakhrij oleh Bukhari).

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw., beliau bersabda : "Seorang laki-laki berlebih-lebihan terhadap dirinya. Ketika hampir meninggal, ia pesan kepada anak-anaknya, dengan berkata : "Jika saya mati maka bakarlah saya kemudian lumatkanlah. Kemudian taburkanlah saya di lautan. Demi Allah jika Tuhan mampu atasKu niscaya Dia menyiksaku dengan siksaan yang belum pernah ditimpakan pada seseorangpun". Mereka mengerjakannya. Allah berfirman kepada bumi : "Tunaikanlah apa yang kamu ambil". Tiba­tiba ia berdiri (hidup lagi = pen). Allah berfirman kepadanya : "Apakah yang mendorongmu berbuat (berpesan) seperti itu ?" Ia menjawab : "Takut kepadaMu wahai Tuhanku" atau "ketakutan kepadaMu". Maka Allah mengampuninya karena (alasan) itu. (Hadits ditakhrij oleh Muslim).

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata : "Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda : Seseorang berlebih-lebihan terhadap dirinya, sampai ketika mati hampir datang kepadanya, ia berkata kepada keluarganya : "Apabila saya telah mati maka bakarlah saya kemudian taburkanlah saya di angin di lautan. Demi Allah jika Allah kuasa atas saya niscaya Dia menyiksa saya dengan siksaan yang belum pernah untuk menyiksa makhlukNya seorangpun". Beliau bersabda : "Maka keluarganya melaksanakannya. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada segala sesuatu yang telah memungutnya barang sedikit : "Tunaikanlah apa yang telah kamu pungut". Tiba-tiba dia berdiri (hidup lagi = Pen). Allah Azza wa Jalla berfirman : "Apakah yang mendorong berbuat (berpesan) itu ?" Ia menjawab : "Takut kepadaMu". Maka Allah mengampuni-Nya. (Hadits ditakhrij oleh An Nasa'i).

Dari Abu Hurairah ra. dari Rasulullah saw, beliau bersabda : "Ketika kematiannya hampir tiba ia berpesan kepada anak­anaknya dengan berkata : "Jika saya telah mati maka bakarlah saya kemudian lumatkanlah saya dan tebarkanlah saya di angin di lautan. Demi Allah jika Tuhanku mampu atasku niscaya Dia menyiksa saya dengan siksaan yang tidak pernah untuk menyiksa seseorangpun". Beliau bersabda : "Mereka melaksanakannya, Allah berfirman kepada bumi : "Tunaikanlah apa yang telah kamu pungut". Tiba-tiba ia berdiri, Allah berfirman kepadanya : "Apakah yang mendorongmu untuk melakukan hal itu ?". Ia menjawab. "Takut kepadaMu atau khawatir kepadaMu wahai Tuhanku". Maka Allah mengampuninya. (Haditsd ditakhrij oleh Ibnu Majah).

0 komentar: